• KOJI Eyelash Curler ( 33mm) 標準型睫毛夾
 • 合東方女仕而設33mm寬度之標準型, 能將睫毛夾出自然捲翹的捲翹,不傷睫毛。
 • 附更換夾毛墊
 

 • HKD 49.0
 • No. 70
 • Regular size
 • HKD 49.0
 • No.71
 • Short size
 • HKD 17.0
 • No.153
 • silicon refill for 33mm
 • HKD 49.0
 • No. 70
 • Regular size
 • HKD 49.0
 • No.71
 • Short size
 • HKD 17.0
 • No.153
 • silicon refill for 33mm


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.
you may like