• KOJI Brow Specialist Mascara
 • 直徑3mmx 15mm的compact刷頭, 简易使用.透明質酸等修護成份配合.
 • 微細珠光配合, 立體色澤眉型.
 • 強效防汗水,皮脂, 只需温水便輕易卸除.
 

 • HKD 82.0
 • Soft Brown
 • HKD 82.0
 • Pink Brown
 • HKD 82.0
 • Ash Brown
 • HKD 82.0
 • Soft Brown
 • HKD 82.0
 • Pink Brown
 • HKD 82.0
 • Ash Brown

you may like


© 2004 Adam Beauty. All rights reserved.